Ti Amo

[00:15.08]Oh 不要怀疑
[00:17.01]玩神秘
[00:20.10]又有谁能玩过你
[00:24.28]爱情当游戏
[00:28.47]说当机就当机
[00:32.21]还叫我别生气
[00:33.81]不在意
[00:36.71]不在意你的坏脾气
[00:41.12]爱只要甜蜜
[00:45.36]把我放心底
[00:49.06]再多加一句
[00:50.62]Ti A mo
[00:53.54]Oh Ya~ I love you
[00:58.04]耍心机
[01:01.76]讨我心欢喜
[01:05.38]Ho 再多说一句
[01:07.44]Ti A mo
[01:10.49]Oh Ya~ I love you
[01:14.91]要珍惜
[01:18.62]别把爱情当游戏
[01:22.23]Ya~
[01:26.66]爱到不会腻
[01:31.73]才神奇
[01:34.90]I feel what I can show you
[01:38.62]Why don\'t you
[01:45.74]Ti A mo
[01:48.55]Oh Ya~ I love you
[01:52.86]耍心机
[01:56.90]讨我心欢喜
[01:59.84]Ho 再多说一句
[02:02.22]Ti A mo
[02:05.36]Oh Ya~ I love you
[02:09.63]要珍惜
[02:13.29]别把爱情当游戏
[02:16.89]Ya~
[02:21.41]爱到不会腻
[02:26.45]才神奇
[02:29.63]I feel what I can show you
[02:33.32]Why don\'t you
[02:52.89]Ti A mo
[02:55.90]Oh Ya~ I love you
[03:00.18]耍心机
[03:04.21]讨我心欢喜
[03:07.46]Ho 再多说一句
[03:09.56]Ti A mo
[03:12.69]Oh Ya~ I love you
[03:17.01]耍心机
[03:20.85]讨我心欢喜
[03:24.27]Ho 再多说一句
[03:26.42]Ti A mo
[03:29.46]Oh Ya~ I love you
[03:33.86]要珍惜
[03:37.57]别把爱情当游戏
[03:41.06]Ho 再多说一句
[03:43.23]Ti A mo
Oh 不要怀疑
玩神秘
又有谁能玩过你
爱情当游戏
说当机就当机
还叫我别生气
不在意
不在意你的坏脾气
爱只要甜蜜
把我放心底
再多加一句
Ti A mo
Oh Ya~ I love you
耍心机
讨我心欢喜
Ho 再多说一句
Ti A mo
Oh Ya~ I love you
要珍惜
别把爱情当游戏
Ya~
爱到不会腻
才神奇
I feel what I can show you
Why don\'t you
Ti A mo
Oh Ya~ I love you
耍心机
讨我心欢喜
Ho 再多说一句
Ti A mo
Oh Ya~ I love you
要珍惜
别把爱情当游戏
Ya~
爱到不会腻
才神奇
I feel what I can show you
Why don\'t you
Ti A mo
Oh Ya~ I love you
耍心机
讨我心欢喜
Ho 再多说一句
Ti A mo
Oh Ya~ I love you
耍心机
讨我心欢喜
Ho 再多说一句
Ti A mo
Oh Ya~ I love you
要珍惜
别把爱情当游戏
Ho 再多说一句
Ti A mo

推荐相关视频

歌手其他歌曲

# 歌名
1 我不要
2 你还记得吗
3 Ti Amo
4 飞起来
5 雨伞

最近30天

点击: 2
收录: 2019-09-04